แบ่งน้ำตาลทรายดิบผลิตเอทานอลเพิ่มอีก 300,000 ตัน

กอน.ไฟเขียวให้ขายน้ำตาลทรายดิบไปผลิตเอทานอลอีก 300,000 ตัน รวมเป็น 500,000 ตัน
นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากในฤดูการผลิตปี 2560/2561 ผลผลิตน้ำตาลในตลาดโลกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา ส่งผลให้ราคาน้ำตาลโดยรวมปรับตัวลดลง ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จึงมีนโยบายให้โรงงานน้ำตาลสามารถน้ำตาลทรายดิบ ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 เพิ่มอีกจำนวน 300,000 ตัน จากเดิมที่เคยอนุมัติไว้ 200,000 ตัน รวมเป็นจำนวน 500,000 ตันให้แก่กิจการอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลในประเทศได้

ทั้งนี้เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำตาลทรายที่จะส่งออกสู่ตลาดโลก และเพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายตลาดการใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ หากในอนาคตราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงอีก และบริษัทน้ำตาลมีความประสงค์ขออนุญาตจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบภายในราชอาณาจักรในลักษณะนี้อีก ทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดเป็นนโยบายเพื่อเพิ่มปริมาณการอนุญาตให้จำหน่ายน้ำตาลทรายดิบภายในราชอาณาจักรได้อีกตามความเหมาะสมต่อไป

ขอบคุณข่าว ทันเหตุการณ์ ติดตามต่อได้ที่ สำนักข่าวไทย.